മലബാർ വിമുക്തി മാരത്തോൺ

വിമുക്തി മിഷൻ 2019 ഏപ്രിൽ 28-ാം തീയതി കോഴിക്കോട് വെള്ളായി ബീച്ചിൽ വച്ച് മലബാർ വിമുക്തി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആയതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന ലിങ്കിൽ പേരുവിവരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Registration