വാഹന ലേലം മാറ്റിവച്ചു.

കൊല്ലം എക്സൈസ് ഡിവിഷനിൽ വിവിധ അബ്കാരി കേസ്സുകളിലായി പിടിച്ചെടുത്ത് സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടിയ 24 വാഹനങ്ങളുടെ പരസ്യ ലേലം 09/04/2019 രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൊല്ലം ചിന്നക്കടയിലുള്ള എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സിൽ വച്ച് നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് 10/04/2019 തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലേല സമയവും നിബന്ധനകളും മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പ്രാബല്യത്തിലുള്ളതാണ്.