പാസിങ്ങ് ഔട്ട് പരേഡ്

20ാമത് ബാച്ച് സിവില്‍ എക്സൈസ് ഓഫീസര്‍മാരുടെയും 4ാമത് ബാച്ച് വനിതാ സിവില്‍ എക്സൈസ് ഓഫീസര്‍മാരുടെയും പാസിങ്ങ് ഔട്ട് പരേഡ് 16/03/2019 തീയതി തൃശ്ശൂര്‍ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് അക്കാദമി ആന്റ് റിസര്‍ച്ച് സെന്ററില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊഴില്‍-എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. ടി.പി. രാമകൃഷ്ണന്‍ പ്രസ്തുത പരിപാടിയില്‍ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്.