എക്സൈസ് കലാകായിക മേള

എക്സൈസ് കലാകായിക മേള ജനുവരി 18,19,20 തീയതികളിൽ കോട്ടയത്ത് വച്ച് നടക്കുന്നു.