വിമുക്തി കൌൺസിലിംഗ് സെന്‍ററുകൾ

വിമുക്തി കൌൺസിലിംഗ് സെന്‍ററുകൾ തിരുവനന്തപുരം, എർണാകുളം, കോഴിക്കോട് ആരംഭിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം- 9400022100, 9400033100

എർണാകുളം- 9188520198, 9188520199

കോഴിക്കോട്- 9188468494, 9188458494