സ്ഥാനക്കയറ്റം, സ്ഥലംമാറ്റം, നിയമനം, സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്, സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് മുതലായവ 2021

2021       2020       2019       2018 വരെ

Promotion, Transfer & Posting Orders, and Seniority & Select ListsDate

2021       2020       2019       2018 വരെ